Norrfjärden mötesplatser för äldre. Account Options

Resa med katten eller pensionat?

De samrådsförslag som nu arbetats fram är i hög grad baserade på det som framkommit under olika dialoger 1. Människors delaktighet i dialog med kommunens politiker och tjänstemän är förutsättningen för beslut om prioriteringar gynnsamt samarbete för utveckling av landsbygden och dess centra.

Genomförande av förslag kommer att kräva samarbete och samsyn med olika aktörer inom orten.

De är belägna i den del av kommunen som i ÖP definieras som landsbygd. Befolkningsmängden 4 i föreslagna landsbygdscentra ger idag underlag för god service. Därför bedöms långsiktiga möjligheter finnas att här hålla en god servicenivå, både offentlig och kommersiell. Funktionella Landsbygdscentra förutsätter att service fungerar också för det omland av byar som försörjer och nyttjar servicen i Landsbygdscentra.

Byarna i omlanden ingår i upptagningsområden för skola och omsorg för respektive landsbygdscentra. Utvecklade landsbygdscentra utvecklar ett bra nät av service som förutsättning för attraktiva byar att bo i för stora delar av kommunen.

Mål och inriktning Positiv utveckling i de minde tätorterna är viktigt för kommunens långsiktiga hållbarhet. Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att vidmakthålla och skapa varaktiga förutsättningar för att boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ.

Ingångsvärden för arbetet är att skapa förutsättningar för: - en ökad befolkning på landsbygden som del av kommunens målsättning att år dejta cicho slowa outfit invånare och år ha invånare dejting utan bilder varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus, vilket ger möjligheter att attrahera människor i olika livssituationer - samhällelig service, omsorg, skola och vård som ger attraktionskraft och trygghet - goda kommunikationer som gör arbete och delaktighet i samhället möjligt inom ett område större än ortens Målen innebär bebyggelseutveckling, att företag främjas och att kommunens satsningar ska riktas mot att uppnå stärkt underlag för service i landsbygdscentra.

Med målet att vidmakthålla och utveckla service nära medborgarna ska förutsättningar för utveckling tas tillvara. Förslag ska bidra till ökad attraktivitet på respektive ort.

Särskilt fokus ska läggas på barn och unga och på frågor om jämställdhet och integration. FÖP Landsbygdscentra norrfjärden mötesplatser för äldre i andra utredningar och strategier vunna kunskaper om markanvändning, d v s säkrar bevarande och utveckling och levererar underlag för fortsatt fysisk planering och utvecklingsprojekt i orterna.

Samrådet kommer att utvisa om förslag är genomförbara. I FÖP Landsbygdscentra tillämpas reviderade befolkningstal i överensstämmelse med orters storlek i Piteå kommun. Sid 3 Hortlax som norrfjärden mötesplatser för äldre Hortlax idag I Hortlax bor personer, män och kvinnor. Åldersgrupperna i förvärvsarbetande ålder är de största.

Norrfjärden mötesplatser för äldre

Hortlax har en förhållandevis stor inpendling personer. Hortlax är en av kommunens större orter med en tät, stundtals stadsmässig bebyggelsestruktur. Mellan gamla gårdar har en tätort med modernare bebyggelse i regelbundna kvarter vuxit dating sites i hede bildades Hortlax församling vilket förändrade byns utveckling. I anslutning till kyrkan och längs Hortlaxvägen har ett norrfjärden mötesplatser för äldre med affärer vuxit fram.

Under talets andra hälft förtätades den ursprungliga glesa byastrukturen med villabebyggelse, främst mellan Sörbyn, Nördbyn och Norrby, en del av Görjänget. Utspritt finns fastigheter med företagsverksamhet.

Verksamhetsområde finns i Maran intill E4. Många samhällsfunktioner delas med Bergsviken. Planeringen av mark- och vattenanvändning samt bebyggelsens utveckling ska präglas av en helhetssyn. En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer.

Målsättningen är att samhällsbyggnad i Piteå ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 1. I FÖP Landsbygdscentra har social hållbarhet ett förstärkt fokus och metoden för arbetet med detta beskrivs i följande stycke. Norrfjärden mötesplatser för äldre politiska beslut har extra fokus lagts på barn och unga, jämställdhet och integration.

Metod Fördjupad översiktsplan Landsbygdscentra FÖP, Social hållbarhet Varje del i samrådshandlingen norrfjärden mötesplatser för äldre genomlysts ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och då särskilt utifrån fokusområdena.

För att få kunskap och insikt i dessa områden har följande metoder och verktyg använts. Dialog med barn och unga inom respektive landsbygdscentra har genomförts. Resultaten av dialogen sammanfattas i texten nedan. Bakgrundsmaterial för varje landsbygdscentrum beskrivs så långt det är möjligt utifrån könsuppdelad statistik.

Tillgänglighetsrapport avseende beståndet av flerbostadshus för personer med funktions- norrfjärden mötesplatser för äldre. Trygghetsundersökningar Prognoser för antal äldre i olika stadsdelar och byar.

Dialog med personal från flyktingmottagningen Faktaruta För att beskriva hur pass väl en plats och en verksamhet fungerar för människor med funktionsnedsättning används begreppet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning alternativt tillgänglighet för alla.

norrfjärden mötesplatser för äldre träffa tjejer i berga

Barn och unga Hållbarhet Samtliga förskolor och skolor är diplomerade för hållbar utveckling. Genomförda undersökningar Elevhälsosamtalen visar att flickor och pojkar i Hortlax skolor årskurserna fyra och sju rapporterar att det mår bra eller mycket bra i lika eller större utsträckning mellan 90 till procent, beroende på kön och årskurs än i Piteå i genomsnitt.

Andelen pojkar i årskurs fyra i Hortlax är dock ett undantag. Av dessa rapporterar 83 procent att de mår bra jämfört med genomsnittet i Piteå där 94 procent rapporterar att de mår norrfjärden mötesplatser för äldre i denna grupp. Andelarna som är fysiskt aktiva på sin fritid minst tre gånger i veckan är 50 procent av flickorna 60 procent av pojkarna i årskurs fyra i Hortlax.

Dessa andelar är mindre än flickor och pojkar i Piteå i genomsnitt, 65 1 Piteå kommuns verksamhetsplan - Plan för hållbarhet.

Tvärtom är förhållandet ibland flickor och pojkar i årskurs sju, där är andelarna som är fysiskt aktiva större i Hortlax, 87 respektive 68 procent, än i Piteå i genomsnitt, 60 respektive 54 procent. I undersökningen Personligt framkommer att de flesta flickor och pojkar i årskurs sju och nio tillbringar sin fritid hemma, mellan 60 till 70 procent.

Detta gäller både för Hortlaxelever och elever i övriga kommunen.

  • Sandhult speed dating
  • Algblomning längs kusten
  • Kvinna söker unga

I Hortlax är både fler flickor norrfjärden mötesplatser för äldre pojkar i årskurs sju och nio med i någon förening mellan 76 till 79 procent än bland övriga flickor och pojkar i kommunen norrfjärden mötesplatser för äldre 67 till 71 procent.

Dialoger - Barn och ungas egna perspektiv Barnen trivs bra för att det är nära till kompisar, stora ytor att röra sig på, närhet till natur och skog och det är lugnt. Barnen önskar dock att det skräpades ned mindre bl a mindre häst- och hundbajsatt de bodde närmare skolan och bättre trafiksäkerhet såsom jämn markbeläggning, tryggare passager, bättre belysning, lägre hastigheter och fler gång- och cykelvägar.

Det skulle vilja att det fanns fler soptunnor, hundlatriner och bättre lekparker. Ungdomarna tycker att det finns för lite att göra, det finns mest att göra för småbarnsgrupper och vuxna. De önskar ett ställe att hänga på, t ex en ungdomsgård. Platser som de unga tidigare använt har försvunnit pga. Viktiga platser är skogarna, stigarna, Igeltjärnsberget och Ursberget. Utomhus upplever de unga att utrustning förfaller, såsom bänkar och lekplatser.

Barnen leker och hänger vid lekplatser, på skolgården, sporthallen, Brönaparken, hemma hos varandra, Heden och bensinstationen.

  • Dating i gammalstorp- ysane
  • HORTLAX ROSVIK ROKNÄS/SJULNÄS NORRFJÄRDEN JÄVRE - PDF Gratis nedladdning
  • Östra ljungby träffa singlar

Kyrkskogen vid kyrkan används av skolan. Badställen på sommaren är Hemlunda, Pottan och sjön i Blåsmark. De unga vill bevara det som finns och förädla det, t ex lekparker och badplatser. De önskar hellre små lekplatser närmare hemmet än stora lekplatser längre bort från hemmet och på färre ställen.

Jämställdhet Fler män än kvinnor är bosatta i Hortlax, 52 respektive 48 procent, jämfört med kommungenomsnittet, där könen är jämnt representerade. En större andel av befolkningen i Hortlax förvärvsarbetar än i Piteå i genomsnitt. Fler män än kvinnor förvärvsarbetar, 91 respektive 83 procent.

Könsskillnaden är större än i Piteå i genomsnitt. Orsaken till skillnaden är okänd. Av dem som förvärvsarbetar är det fler män än kvinnor som pendlar ut från Hortlax, 87 respektive 81 procent. Vilket norrfjärden mötesplatser för äldre att fler kvinnor har arbete på orten. I Hortlax är norrfjärden mötesplatser för äldre 38 procent av invånarna som har tillgång till busskort och 93 procent av hushållen äger eller har tillgång till bil.

Både kvinnor och män år i Hortlax- och Jävreområdena tenderar att rapportera sin hälsa som god eller mycket god i större utsträckning än i kvinnor och män i Piteå i genomsnitt, även om skillnaderna inte kan säkerställas statistiskt.

Hortlax- och Jävrebornas psykiska välbefinnande skiljer sig inte från övriga boende i Piteå kommun i åldrarna år. Andelen kvinnor och män år i Hortlax och Jävre som är fysiskt aktiva minst 30 min per dag ligger på samma nivå som i Piteå i genomsnitt. Integration I Hortlax är det i dagsläget privata hyresvärdar som hyr ut boende till nyanlända.

norrfjärden mötesplatser för äldre dejting brösarp- tranås

Det finns behov av fler bostäder. Ensamkommande flyktingbarn bor i Hortlax. Många nyanlända har inte körkort eller biltillgång och 2 Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 6 därför är kollektivtrafiken enda sättet för många att kunna transportera sig om de ska kunna bo på orten och kunna arbeta eller studera.

Fler bussturer behövs, även på helgerna. Emottagandet i Hortlax med omland har fungerat på ett bra sätt. Långtidsprognos för antalet äldre visar på att kvinnor och män i åldern år tros öka från år till år Det kan innebära ökade behov av stöd och hjälp både i och utanför hemmet. Totalt beräknas det år att bo personer över 80 år i Hortlax kvinnor och 79 män 3 Hortlax hade år totalt lägenheter i flerbostadshus.

Av dessa var drygt 40 procent tillgängliga med rullstol, nästan 70 procent var tillgängliga med rollator och en tredjedel var inte alls tillgängliga 4. Polisens trygghetsmätning visar att i de södra delarna upplevs tryggheten som god, liksom övriga delar i Piteå. Detta innebär att framtagna tystbergabygden dejt aktiviteter för att säkerställa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska användas i samhällsplaneringsprocessen.

Samvaron – unika mötesplatser för äldre

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare, baserad på befolkningen i kommunen Under genomfördes en inventering av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i hela flerbostadshusbeståndet i Piteå kommun. Rapport: Wikman, L. Tillgänglighet till bostäder i Piteå.

norrfjärden mötesplatser för äldre på dejt gävleborg

I området finns två slättsjöar, Avan och Höträsket. Dessa avvattnas av Avabäcken och Höträskbäcken som båda har god uppvandring av fisk från havet. Förutom de stora odlingsmarkerna finns ett skogsområde mellan Hortlax och Bergsviken som i Översiktsplan ÖPär utpekat som närnatur av särskild betydelse.

Området är viktigt för boende i både Bergsviken och Hortlax. Ytterligare ett område med närnatur av särskild betydelse är Tingsholmen. Bristområden Övergödning med påföljande igenväxning av de två sjöarna Avan och Höträsket uppfattas som ett stort problem bland boende. Övergödningen har inneburit att badplatsen i Höträsket inte längre används. Hortlax saknar därför ett nära naturbad. Skogsområdet mellan Hortlax och Bergsviken, utpekat som närnatur, särskild betydelse är ett viktigt rekreations- och motionsområde för många närboende och har även naturvärden.

Dessa värden och funktioner står idag i konflikt med utpekade utredningsområden för ny bebyggelse i ÖP Utpekad skolskog saknas för Hortlaxskolan. FÖRSLAG Utvecklingsområden Natur och vatten För att stärka Hortlax attraktivitet - att bo i och att besöka - föreslås att viktiga hänsynsområden säkras på markanvändningskartan och att naturområden för rekreation norrfjärden mötesplatser för äldre friluftsliv utvecklas.

Övergödning och igenväxning av sjöar är ett problem på många platser i kommunen som ofta norrfjärden mötesplatser för äldre på näringsläckage från jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp.

I kommunens pågående arbete med att minska övergödning är tillsyn av enskilda avlopp, gödselhantering inom jordbruket och översyn av pågående markanvändning viktiga delar i arbetet med att minska igenväxningen av sjöar.

Detta arbete förväntas på sikt norrfjärden mötesplatser för äldre förbättrade möjligheter till rekreation i vattenmiljöer såsom fiske och bad. Viktiga rekreationsskogar i närheten till boendemiljöer ska på ett föredömligt sätt säkras i översiktsplanen och skötas så att rekreationsvärden långsiktigt tryggas. Konflikter med annan markanvändning ska undvikas. Naturområdet vid Görjänget, i ÖP klassat som närnatur, särskild betydelse föreslås utgå som bebyggelseområde karta punkt 1. I samverkan med Hortlax skola säkras skolskog.

Grönstruktur Grönstruktur idag Hortlax omgärdas till största delen av öppna odlingsmarker. Skogsklädda ytor finns öster om Nördbyn samt mellan Hortlax och Bergsviken. Största delen avsatt parkmark är ett bälte runt bostadsområdet närmast Görgänget. Dessa ytor består av ängs- och skogsklädd mark.

I Hortlax pekas tre områden ut som närnatur, särskild betydelse i ÖP skogsområdet mellan Hortlax och Bergsviken, område vid Tingsholmen samt mark runt Avan och Höträsket.

Ylöjärvi dejta ensam kvinna i

Platsen sköts av byn. Det finns två offentliga lekområden: Bisittarvägen och Prästbovägen. Lekplats finns även vid skolan där dock stora ytor är asfalthav och dåligt strukturerade trafikytor. Viktiga för såväl grönstruktur som för intrycket av Hortlax är de gamla björkalléerna.

Brister ochh behov 7 8 Utpekade områden och strukturer med närnatur finns inom bebyggelsen och bör säkras. Parkmark av större betydelse saknas. Många gamla björkar har tagits bort i byn och inga nya har planterats. Stigen ned till båtplatser och bad vid Avan och Höträsket är bortglömda, byn har mist kontakten med sina nära vattnen. Utemiljön vid skola-simhall utvecklas i samverkan med föreningsliv och ungdomar karta punkt 2.

Lekplatsen på Prästbovägen utvecklas till en grön oas genom att den kommunalt ägda marken avsätts som parkmark karta punkt 3. Trädplan upprättas för Hortlax. Investerings- och driftmedel avsätts för trädplanen. Befintlig trädrad längst med gång- och cykelväg från Övramarken förlängs där så är möjligt norrfjärden mötesplatser för äldre med Hortlaxvägen fram till Cedervägen.

Cedervägens trädrad restaureras. Olivvägen kan förses med trädrad.

HORTLAX ROSVIK ROKNÄS/SJULNÄS NORRFJÄRDEN JÄVRE

Träd planteras längs med Prästbovägen för att skapa en bättre förbindelse mellan centrum och lekparken. Delar av Norrbyvägen förses med träd. Avan och Höträsket norrfjärden mötesplatser för äldre tillgängliggöras ex vis genom stig, skyltning, iordningställande av grillplats.

Kultur och fritid Föreningar och organisationer bidrar starkt till att landsbygden är levande. Föreningslivet står för stor del av verksamhet samt äger och driver anläggningar med stöd från kommunen. De anläggningar och mötesplatser som finns underlättar möjligheter till möten och bidrar till social samvaro för alla. För att stärka föreningarna och ge möjlighet till olika aktiviteter sker stor del av verksamheten inom samverkansområden.

Närhet till naturen, till rekreation och möjlighet att vistas i ute är viktiga förutsättningar och tillgångar för landsbygden. Detsamma gäller tillgång till allmänna platser som bad- lek- idrottsplatser och bibliotek.

Du kan vara intresserad