Ärentuna mötesplatser för äldre

ärentuna mötesplatser för äldre

Mötesplatser för seniorer Bolaget äger dessutom lägenheter på Flöjtvägen i Gottsunda. Bostadshusen underhålls enligt underhållsplaner och renoveringar av lägenheterna sker löpande efter behov.

Genom en hög närvaro i bostadshusen kan underhållsbehov identifieras tidigt och planeringen göras därefter.

Södra sandsjö mötesplatser för äldre

Renoveringar görs med enkel men god standard för att undvika höga hyreshöjningar. I ett sotlager, A utanför A, påträffades ytterligare ett mindre myn- ningsfragment med säkrare fingerdekor på mynningen kärl Dekortypen är vanlig i det danska materialet under äldre förromersk järnålder, period I och i viss mån i period II.

I peri- od III är den mycket ovanlig Becker f. Även i Halland är typen vanlig under förro- mersk järnålder Toreld ff. Dekortypen finns även företrädd i det västmanländska fyndmaterialet, bland annat på boplatsen i Västra Skälby.

ärentuna Dating Apps

Ett av Skälbykärlen med en liknan- de dekor är funnet i en anläggning daterad till yngre bronsålder och ärentuna mötesplatser för äldre järnålder Hjärthner-Holdar ff. Även från boplatsen RAÄ i Svedvi socken finns liknande dekorer på ett kärl upphittat i en anläggning som har 14C-daterats till d v hitta sex i ölme period I och II Eriksson Även på Holmsmalmagravfältet i Köpings och Kolsva socknar finns samma dekor i två gravar varav den ena har 14C-daterats till BC Eriksson a De svenska kontextdateringarna av dekortypen överensstämmer således väl med de jylländska dateringarna.

Liknande typ av dekor förekommer även på Lovön under yngre järn- ålder. I en senvendeltida kvinnograv där har ett lägre kärl påträffats med fingertoppsgropar på mynningsläppen. Kärlet har tolkats som importerat, ärentuna mötesplatser för äldre från det vendeltida Baltikum Petré 14 och 24; Nerman taf 57, 59 och Även från Helgö, finns liknande exempel på dekor.

Fynden från Helgö torde tillhöra folkvandringstid eller perioderna närmast före eller efter Arrhenius f. Fragmenten från Kättsta torde snarast kunna dateras till förromersk järnålder. Några av de närmaste parallellerna älvkarleby dejtingsajt annars Vaxmyra, RAÄ i Ärentuna socken, där tre mynningsdekorerade kärl har påträffats i förromerska kontexter. Vaxmyra ligger bara några hundra meter norr om Kättstagravfältet Eriksson c.

ärentuna mötesplatser för äldre dating apps i sund- svinhult

Även på Björklingegravfältet finns fyra exempel på liknande kärl i framförallt förromerska kontexter Hjärthner-Holdar ms. Man kan således förmoda att de dekorerade kärlen i Kättsta kan dateras till äldre eller mellers- ta delen av den förromerska järnåldern.

ärentuna mötesplatser för äldre vänersborg dejta

Dekortypen kan ha haft som syfte att poängtera myn- ningen på förvaringskärlen och skyddat innehållet. Man kan förmoda att dekoren var avsedd att ses uppifrån, ärentuna mötesplatser för äldre kärlen stod på marken eller på golvet och skulle ses just ovanifrån. Dekortypen finns både i grav- och boplatskontexter, så den har sannolikt inget primärt sam- band med begravningar.

I Halland har man sett ett samband mellan platser med järnframställ- ning och vågiga mynningar, men ett sådant samband finns inte i Mälardalen, utan här före- kommer dekoren i kontexter utan någon klar koppling till järnhantering Wranning Ett exempel på ett mynningsdekorerat keramik. Kärl 23 från blockgraven A Ett annat exempel på mynningsdekor, här är intrycken lite mindre.

Dekoren är inte vanlig men förekommer i framförallt yngre bronsålderskontexter Eriksson f. Ett annat kärl påträffades i blockgraven A kärl Ben i samma anläggning har daterats till förromersk järnålderns period I och II, men det behöver inte innebära att det är samma gravläggning fig.

Troligen ligger dock kärl 78 nära i tid med denna datering. Kärlet är en vasliknande kopp eller bägare som har varit ca 9,5 cm hög och haft en bottendiameter på ca 8 cm och en mynningsdiameter på ca 12 cm.

ärentuna mötesplatser för äldre dejting resarö

På halsen och skuldran har det suttit i närmaste triangulära grupperingar av lätt ovala gropar. Godset är avvikande: fint, omagrat och ljust och leran är sannolikt kalkhaltig. Dekortypen är mycket ovanlig i det sydskandinaviska materialet, men förekommer i Mellan- sverige under yngre bronsålder och förromersk järnålder Eriksson f; Jaanusson ärentuna mötesplatser för äldre Reisborg En av de närmaste parallellerna finns återigen på det närbeläg- na Björklingegravfältet Hjärthner-Holdar ärentuna mötesplatser för äldre.

Ofta ses groparna i fält som ett drag som känns igen från finskt, estniskt och ryskt område, men ärentuna mötesplatser för äldre. Lavento menar att kättstakärlet inte går att se som något typiskt för finska influenser e-post Lavento Gropdeko- rer får nog ändå ses som ett lokalt drag i Mellansverige som har sin rot i gemensamma influ- enser från östliga områden.

Detta på grund av att dekortypen saknas i det sydskandinaviska materialet från samma tid. Den ärentuna mötesplatser för äldre gropdekorerade bägaren kärl 78 från A Analysen har utförts av fil.

Han har konstaterat att det finns två traditioner på platsen, som är skilda åt i tid.

  1. Lindsdal dating sites
  2. Speed dating i morgongåva
  3. Dating apps i tuve
  4. Lannaskede Dating Apps : Spånga romantisk dejt : Cederartcederart.
  5. Legislation is the key tool in sweden with which principles of environmental policy is converted into practical action.

Dels finns en bronsålderstradition där både strimmiga, rabbiga och polerad keramik har tillverkats av en finlera med fint krossad bergartsmagring. Dels finns det en yngre tradition som bryter mot den äldre på platsen genom att i stället välja grövre leror av grov eller mellangrov fraktion.

I den yngre traditionen har man i allmänhet använt sig av grovt krossad bergartsmagring, som uppvisar tydliga tecken på att ha blivit skörbränd.

ärentuna mötesplatser för äldre henån göra på dejt

Däremot finns inga skillnader mellan kera- miken på boplatsen kontra de förromerska gravarna. Det finns inte heller någon inre skillnad mellan den släta, slammade och textilintryckta keramiken, utan alla förefaller att vara av lokal tillverkning se Stilborgs rapport. Denna studie bygger till skillnad från hans på en okulär besiktning utan hjälp ärentuna mötesplatser för äldre mikroskop och ska därför ses som mer kvantitativ än vad som är möjligt med tunnslipens mer kvalitativa aspekter.

All keramiken är tillverkad av lera med av olika inslag av krossad bergart, något fall förefaller dock keramiken vara omagrad, till exempel det ovannämnda dekorerade kärlet Bland godsen är det framförallt materialet från A som avviker genom sin höga andel av grovt, flagande gods. Här syns de isärfallande lerringarna i kärl 79 som påträffades i den förromerska graven A Bukdiametern bör ha varit ca cm och gods och yta är typisk för periodens keramik i området.

Keramiken är tillverkad med hopfogade lerringar samt i vissa fall även tummad fig. Till- verkningsprocessen syns klart på fyra av kärlen från södra gravfältsområdet kärl 26, 79, 89 och Där visar brottytorna att ett av kärlen har tillverkats med N-teknik, det vill säga att man har satt ihop lerringarna genom att man har ärentuna mötesplatser för äldre ihop dem uppåt på ena sidan och nedåt på den andra kärl Två kärl visar klart att man har använt sig av U-teknik, det vill säga dragit ihop ringarna åt samma håll på bägge sidor kärl 79 och 89 och ytterligare ett kärl är det oklart vilken teknik man har använt.

Intressant är dock att man har använt sig av olika tekniker inom samma lokal. Det är nästan att man får ställa frågan om kärlet har kunnat användas praktiskt eller om det har specialtillverkats för nedsättningen i graven, eftersom hopfästningen är så summariskt gjord. Magringstyperna skiljer sig något mellan de olika områdena fig. Keramiken i A är återigen avvikande genom romantisk dejt tullinge den är grövre och ärentuna mötesplatser för äldre en större andel av rikligt mag- rad keramik.

Dessa drag kan vara kronologiskt betingade, men kan även ha praktiska orsaker. Magringen gör nämligen godset mer okänsligt för värmeväxlingar. Den vikingatida kerami- ken har i stället en lägre andel av magring och i viss mån även finkornigare magring. Även den nordligaste delen av gravfältet har en högre andel av finkornig magring, ett drag som är typiskt för yngre bronsåldern. Frekvensdiagram över magringsandelen på de olika områdena. Mötesplatser med dagliga aktiviteter Här framgår att bronsål- dersgodset på norra gravfältet har en högre magrringsandel än vad keramiken i de senare gravarna har.

Detta är ärentuna mötesplatser för äldre drag som hör samman med bronsålders teknologi och val av finare leror. Boplatske- ramiken i A har en mycket rik andel av magring, något som hör samman med kärlens funktion som kokkärl och stora dimensioner.

Ärentuna mötesplatser för äldre

Maximistorlek på magringskornen i kärlen fördelade per delområde. Välkommen till någon av stadens många träffpunkter och. En klar skillnad finns mellan den grovmagrade keramiken i A och framförallt den norra delen av gravfältet, där de äldsta gravarna låg.

Matrester, bränning och kärlfunktion Här kommer inte keramikens funktion i graven som bikärl eller benbehållare att tas upp utan istället ska keramikens yttre morfologi få berätta om vad som kan ha hänt keramiken.

I stället för att studera kärlet i sin kontext ska kärlet i sig få tala.

Livregementet till häst (det äldre)

Det är två aspekter som ska tas upp för diskussion: dels kärlens färg på ut- och insidan ärentuna mötesplatser för äldre förekomsten av förkolnade organiska rester på insidan av kärlen.

Färgen på in- och utsidan kan ha två förklaringar, dels har färgen bestämts vid bränningen, dels har senare användning kunnat förändra denna. SPF Norunda 34 år En tredje förklaring är också att postdepo- sitionell vittring och oxidering kan förändra ursprungliga färgen.

ärentuna mötesplatser för äldre saxtorpsskogen online dating

Den primära färgen bestäms nämligen till största delen om järnet i leran har oxiderat och blivit röd till gulröd eller om kär- let har bränts i en syrefattig miljö så att järnet i leran har reducerats och blivit svart eller mörkgrå. Bränns kärlet igen kan sedan till exempel sotbeläggningar förändra färgen och få färgen att ytterligare mörkna. Mötesplatser för seniorer Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd.

Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Känner du dig ensam och vill prata med någon?

Samtidigt utnämns greve Otto Wilhelm von Königsmark till chef för regementet. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund under Nils Bielke. Karl XI lär ha yttrat efter segern: "min krona hängde på Bielkes värjspets, och att jag näst efter Gud har min tappre Bielke samt mitt Livregemente att tacka för segern". Bielkes berömda värja finns fortfarande bevarad inom familjen.

Du är välkommen till alla träffpunkter, oavsett var du bor. Osjecas li se usamljeno i zelis razgovarati sa nekim ko govori srpsko hrvatski pozovi 49 Kvarnens träffpunkt. Hälsningar Carola Blom 3. Öppna sinnen Här kommer en berättelse om Glittra, ärentuna mötesplatser för äldre arbetar som ansiktsmålare i Stockholmsområdet.

Kultur för äldre. Vad vill du ha, kaffe eller te? Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Innehåll Inför din bordsbokning Det är ingen i hennes by som tror på människor. Många går eller åker ärentuna mötesplatser för äldre Guldkanten varje dag. Oftast har brukskeramiken under järnåldern bränts ärentuna mötesplatser för äldre öppen eld så att den har fått en oxiderad eller flammig yta.

Insidan på kärlen har ibland blivit reducerade genom att kärlen har stått upp och ned, så att det har uppstått syrebrist inne i kärlet under bränningen. Även detta är ett drag som är typiskt för förhistorisk ke- ramik.

Delar av det sintrade, större kärlet från A Den gravlagde är en singlar i ramnäs man? Detta kärl bör ha varit med på gravbålet. Det mest intressanta resultatet uppvisar insidorna på kärlen fig. Detta är relativt normalt för ett bo- platsmaterial.

Förklaringen till detta fenomen kan vara flera.

Spindel-medley

Fe- nomen kan förklaras på flera sätt. En förklaring skulle kunna vara att gravkeramiken inte har använts på boplatsen utan kärlen har specialtillverkats för gravritualerna. En annan är att mo- ränen på gravfältsområdet har skapat sämre betingelser för gravkeramiken genom att den har vittrat och oxiderat där, till skillnad från keramiken i leran på boplatsen.

ärentuna mötesplatser för äldre online dating i alvesta

En tredje förklaring är att de kärltyper som användes för gravritualerna inte har brukats som matlagningskärl eller innehållit organiska ämnen som färgat insidorna svarta. Detta har istället keramiken på bo- platsen gjort.

Med andra ord de kärl som har utvalts för gravarna är främst bords- och förva- ringskärl, medan boplatskeramiken har en större andel av beredningskärl för mat och andra organiska produkter. Kontakta oss.

Du kan vara intresserad